ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGBETINGELSER

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder således også fremtidige leverancer, uden det er nødvendigt med fornyet tilkendegivelse heraf overfor køber.

Fravigelse af disse salgs- og leveringsbetingelser kræver sælgers skriftlige accept. Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår, går sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1. Tilbud og accept
Salgstilbud er gældende i 14 dage. Salgsaftale er således først kommet i stand ved sælgers fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordre. Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden sælgers skriftlige accept.

2. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, tilligemed renter, omkostninger m.v. er betalt.

 

3. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er de på leveringsdagen gældende, således som disse er anført på ordrebekræftelse og faktura.

Betales købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter med sælgers til enhver tid gældende morarentesats, p.t. 2% pr. påbegyndt måned. Beregningen af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligter måtte medføre. Ved rykning for manglende betaling opkræves der rykkergebyr.

Opstår usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor sælger, er denne berettiget til, som vilkår for levering i henhold til indgåede aftaler, at kræve forudbetaling eller sikkerhed for såvel forfaldent tilgodehavende som tilgodehavende i henhold til indgåede aftaler.

Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister vedrørende såvel dette som andre samhandelsforhold.

4. Modregning
Køber er ikke berettiget til at modregne noget krav mod sælger, med mindre sælger skriftligt har accepteret det. Køber kan ikke udøve tilbageholdelsesret i sælgers ejendomme eller købesum.

5. Prisregulering
Sælger er berettiget til at forhøje den aftalte pris, i det omfang sælgers generelle listepriser i perioden fra aftalens indgåelse og indtil levering har fundet sted er forøget. I så fald kan prisen forøges tilsvarende.

6. Forsendelse / levering
Sælger leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, som fremgår af ordrebekræftelse. Sælger har ret til at levere før den aftalte leveringstid, med mindre parterne har aftalt andet.

Sælger vælger forsendelsesmåde, med mindre andet skriftligt er aftalt. Skal sælger i henhold til salgsaftalen bære fragtomkostningerne, betaler køber en eventuel stigning i disse omkostninger indtrådt efter salgsaftalens indgåelse.

Forsendelse sker i standardemballage.

Køber tegner selv de nødvendige forsikringer af transporten m.v. og betaler de hermed forbundne omkostninger.

Med mindre andet er aftalt er køber ansvarlig for, at leveringsstedet er klargjort til levering og montage pr. leveringsdato, herunder at sikre tilstrækkelige tilkørselsmuligheder for kran og blokvogne. Køber er ligeledes ansvarlig for grundens afretning og stabilitet samt fremføring og tilslutning til bl.a. kloak, tagvand, el og vand. Ekstra omkostninger, som påløber som følge af leveringshindringer på leveringsstedet, betales af køber. Køber er ansvarlig for nødvendige myndighedsgodkendelser.

7. Risiko
Medmindre andet er aftalt anses produktet for at være solgt ab fabrik. Risikoen for det leverede overgår herefter til køber, når det købte er afhentet, hvilket også gælder, såfremt det særskilt er aftalt, at sælger skal sørge for eller betale for transporten fra sælgers forretningssted.

Reklamation på grund af transportskader skal ske straks ved påtegning på fragtbrev og krav fremsættes direkte overfor transportfirmaet indenfor de tidsfrister, der er gældende i henhold til lov, handelssædvane, branchevilkår og lignende.

Produkter, der på grund af manglende montageforhold ikke kan opsættes til aftalt tid, henstår fra den aftalte leveringsdato for købers regning.

Ved fortolkning af almindelige handelsmæssige klausuler, såsom dcp, frc, fob, cif etc. gælder incoterms 2010.

8. Reklamation
Køber er forpligtet til at foretage indgangskontrol. Reklamation i tilfælde af mangler (herunder fejllevering), som køber konstaterer eller bør konstatere ved indgangskontrol, skal ske straks, og i andre tilfælde uden ugrundet ophold. I alle tilfælde skal reklamation finde sted skriftligt. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig manglen som misligholdelse.

Ved rettidig reklamation er sælger berettiget til at efterlevere manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejllevering udbedre eller ombytte produktet. Såfremt det leverede befinder sig udenfor Danmark betaler køber dog sælgers merudgifter i forbindelse med forsendelse, rejser og ophold.

Køber er ikke berettiget til at returnere produktet uden sælgers samtykke. Ved eventuel aftale om returnering betaler sælger alene transportomkostningerne, såfremt dette er aftalt skriftligt, og det er sælgers transportør, der anvendes.

9. Sælgers ansvar
Ved faktiske mangler og forsinkelse er sælger kun ansvarlig, hvis det bevises, at manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side.

10. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Sælger er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal skadesløsholde sælger, i det omfang sælger måtte ifalde produktansvar herudover. Ovenstående bestemmelser afskærer ikke sælger fra at søge regres mod køber, hvis dette i øvrigt følger af købers handlemåde eller lovgivningen i øvrigt.

 

11. Leveringshindringer
Krig, driftsforstyrrelser, strejke, lockout, energi- og råstofmangel, trafikforstyrrelser, offentlige dekreter samt alle tilfælde af force majeure, også hos sælgers leverandører, fritager sælger for enhver leveringsforpligtelse, så længe hindringen varer og i det omfang, denne har betydning for den indgåede aftale.

Vil sælger påberåbe sig en leveringshindring, skal sælger uden ugrundet ophold underrette køber om hindringens karakter, opståen og forventede varighed. Hindres rettidig levering kun midlertidigt som følge af omstændighederne nævnt i stk. 1, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed.

Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig. Såvel sælger som køber er dog berettiget til, forinden levering har fundet sted, ved skriftlig meddelelse herom til den anden part ansvarsfrit at annullere aftalen, såfremt forsinkelsen bevirker, at aftalen mister sin økonomiske betydning for den pågældende.

12. Udlejningsmateriel
Ved leje af udlejningsmateriel er lejer ikke berettiget til at fremleje det lejede eller lade andre benytte det lejede, medmindre andet er skriftligt aftalt.

13. Værneting m.v.
Værneting er efter sælgers valg Byretten i Odense eller købers værneting. Kontraktforholdet mellem køber og sælger skal bedømmes efter dansk ret.